Open Life

200

 

91e02383a7eb60-540-210-135-124-1815-704


PROCEDURY PRZYSTˇPIENIA DO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA  FUNKCJONARIUSZY, PRACOWNIKÓW EMERYTÓW i RENCISTÓW SŁUŻBY WIĘZIENNEJ ORAZ ICH MAŁŻONKÓW, PARTNERÓW ŻYCIOWYCH i DOROSŁYCH DZIECI POWYŻEJ 18 LAT WRAZ Z ASSISTANCE MEDYCZNYM ORAZ UBEZPIECZENIA OD NNW DLA DZIECI NIEZALEŻNIE OD WIEKU, RODZICÓW, MAŁŻONKÓW, PARTNERÓW ŻYCIOWYCH
PRZYSTˇPIENIE DO UBEZPIECZENIA
 • do ubezpieczenia mogą przystąpić funkcjonariusze, pracownicy cywilni, emeryci i renciści służby więziennej oraz ich współmałżonkowie, partnerzy życiowi ,dorosłe dzieci w wieku między 18-tym, a 67-tym rokiem życia,
 • warunkiem przystąpienia do ubezpieczenia emerytów i rencistów jest przynależność do NSZZ FiPW
 • warunkiem przystąpienia do ubezpieczenia jest wypełnienie deklaracji przez zainteresowanego
 • warunkiem przystąpienia do ubezpieczenia małżonka, partnera życiowego lub dorosłego dziecka jest przystąpienie do ubezpieczenia małżonka, partnera życiowego rodzica będącego funkcjonariuszem, pracownikiem cywilnym SW, emerytem lub rencistą SW
 • małżonek, dorosłe dziecko lub partner życiowy może przystąpić w tym samym wariancie lub niższym w którym ubezpieczony jest małżonek, rodzic lub partner życiowy
 • do ubezpieczenia NNW mogą przystąpić dzieci niezależnie od wieku , rodzice, małżonkowie, partnerzy życiowi NOWO¦Ć
 • uruchomienie polisy od 01/04/2016
UWAGA DO UBEZPIECZENIA NIE MOGˇ PRZYSTˇPIĆ OSOBY PRZEBYWAJˇCE W DNIU PODPISANIA DEKLARACJI PRZYSTˇPIENIA NA ZWOLNIENIU LEKARSKIM, SZPITALU, DOMU OPIEKI SPOŁECZNEJ, HOSPICJUM.

ZASADY ZBIERANIA DEKLARACJI
 • deklaracje przystąpienia zbierane są przez osoby wyznaczone do obsługi programu,
 • wszystkie osoby, które złożą deklaracje przystąpienia do 25 dnia miesiąca, zostaną objęte ochroną ubezpieczeniową od 1 dnia następnego miesiąca, osoby obsługujące program zobowiązane są przesyłać do 30 dnia każdego miesiąca zebrane deklaracje

wraz z załącznikami na adres ;

KANCELARIA BROKERSKA KING BROKER 91-072 ŁÓD¬ UL.LEGIONÓW 93/95
UWAGA NA DEKLARACJACH NA PIERWSZEJ STRONIE ZAZNACZAMY WARIANT PODSTAWOWY I WPISUJEMY KWOTĘ SKŁADKI JAKˇ WYBRALI¦MY DATĘ ZATRUDNIENIA W SW PRZYSTEPUJˇCEGO FUNKCJONARIUSZA LUB PRACOWNIKA W TYM EMERYTA LUB RENCISTY SW W RUBRYCE FORMA ZATRUDNIENIA WPISUJEMY PRACOWNIK
JEŻELI CHODZI O WSPÓŁMAŁŻONKÓW, PARTNERÓW I DOROSŁE DZIECI TO NIE WPISUJEMY NIC W RUBRYCE DATA ZATRUDNIENIA I FORMA ZATRUDNIENIA.
W ROZUMIENIU WARUNKÓW UBEZPIECZENIA ZA PRACOWNIKA UWAŻAMY;
 • CZYNNEGO FUNKCJONARIUSZA LUB PRACOWNIKA SW
 • EMERYTA LUB RENCISTĘ SW
JEŻELI DO UBEZPIECZENIA przystępuje współmałżonek, dorosłe dziecko lub partner życiowy, wypełniamy dodatkową deklarację z tym , że PRACOWNIK musi wypełnić punkt  deklaracji
DANE PRACOWNIKA WSKAZUJˇCEGO MAŁŻONKA/PARTNERA/PEŁNOLETNIE DZIECKO DO UMOWY UBEZPIECZENIA,
w przypadku GDY PARTNER ŻYCIOWY NIE PRZYSTĘPUJE JAKO UBEZPIECZONY A CHCEMY WZIˇĆ ¦WIADCZENIE Z TYTUŁU JEGO ZGONU LUB JEGO RODZICÓW wypełniamy dodatkowo punkt
DANE PARTNERA WSPÓŁMAŁŻONKOWIE , DOROSŁE DZIECI PARTNERZY ŻYCIOWI  mogą przystąpić w wariancie nie wyższym niż PRACOWNIK
JEŻELI CHCEMY UBEZPIECZYĆ W WARIANCIE DODATKOWYM OD NNW ,MAŁŻONKA, DZIECKO lub PARTNERA zaznaczamy W DEKLARACJI ODPOWIEDNI WARIANT DODATKOWY WPISUJEMY LICZBĘ OSÓB I SKŁADKĘ MIESIĘCZNˇ MNOŻˇC LICZBĘ OSÓB PRZEZ SKŁADKĘ

Łączna składka to składka za wariant podstawowy + warianty dodatkowe płatna na jedno konto.


KARENCJE

? 9 miesięcy ? urodzenie dziecka
? 6 miesięcy

? zgon ubezpieczonego

? zgon współmałżonka/partnera,

? zgon rodzica, rodzica współmałżonka/partnera,

? zgon dziecka,

? osierocenia dziecka,

? zgon noworodka,

oraz w ryzyku czasowej niezdolności do pracy L-4

Natomiast w przypadku ryzyk:

 3 miesięczna karencja

? poważne zachorowanie ? w tym przypadku będzie obowiązywała

? dzienne świadczenie szpitalne w wyniku choroby

? operacja chirurgiczna

? rehabilitacja poszpitalna L-4 ( rekonwalescencja )

Jeżeli przystępujący do ubezpieczenia był poprzednio ubezpieczony u innego Ubezpieczyciela w zakresie poważnych zachorowań, pobytu w szpitalu i operacji OPEN LIFE odpowiada za zdiagnozowane w ciągu 12 miesięcy przed przystąpieniem choroby.

Karencje są zniesione dla ;
W okresie przystąpień od 01/04/2016, 01/05/2016, 01/06/2016 i 01/07/2016 dla wszystkich , przystępujących także na czasową niezdolność do pracy potwierdzoną zwolnieniem L-4
Z wyłączeniem urodzenia dziecka ? karencja dla  współmałżonków , partnerów i dorosłych dzieci nie jest zniesiona stosuje się karencję proporcjonalną polegająca na zaliczeniu do okresu karencji wcześniejszych okresów ubezpieczenia jeżeli było w nich ryzyko urodzenia dziecka, musi być zachowana ciągłość w ubezpieczeniu oraz złożenie rezygnacji u poprzedniego Ubezpieczyciela
Po 01/07/2016
? nowo przyjmowanych do służby jeżeli przystąpią do ubezpieczenia w ciągu trzech miesięcy od daty przyjęcia, dla ich współmałżonków , partnerów i dorosłych dzieci podobnie.
Z wyłączeniem urodzenia dziecka ? karencja dla ich współmałżonków , partnerów i dorosłych dzieci nie jest zniesiona stosuje się karencję proporcjonalną polegająca na zaliczeniu do okresu karencji wcześniejszych okresów ubezpieczenia jeżeli było w nich ryzyko urodzenia dziecka, musi być zachowana ciągłość w ubezpieczeniu oraz złożenie rezygnacji u poprzedniego Ubezpieczyciela
? współmałżonków już ubezpieczonych pracowników przez okres 3 miesięcy od zawarcia związku małżeńskiego
?  dorosłych dzieci już ubezpieczonych pracowników przez okres 3 miesięcy od ukończenia 18 lat
Z wyłączeniem urodzenia dziecka ? karencja współmałżonków i dorosłych dzieci nie jest zniesiona stosuje się karencję proporcjonalną polegająca na zaliczeniu do okresu karencji wcześniejszych okresów ubezpieczenia jeżeli było w nich ryzyko urodzenia dziecka, musi być zachowana ciągłość w ubezpieczeniu oraz złożenie rezygnacji u poprzedniego Ubezpieczyciela
? przechodzących z innych programów ubezpieczeń grupowych  WARTA , PZU, ING, itp
są zaliczane do okresów karencji okresy ubezpieczenia u innych ubezpieczycieli jeżeli takie ryzyka były w tamtych polisach i musi być zachowana ciągłość w ubezpieczeniu oraz złożenie rezygnacji u poprzedniego Ubezpieczyciela
Z wyłączeniem urodzenia dziecka ? karencja współmałżonków i dorosłych dzieci nie jest zniesiona stosuje się karencję proporcjonalną polegająca na zaliczeniu do okresu karencji wcześniejszych okresów ubezpieczenia jeżeli było w nich ryzyko urodzenia dziecka, musi być zachowana ciągłość w ubezpieczeniu oraz złożenie rezygnacji u poprzedniego Ubezpieczyciela

ZAKRES UBEZPIECZENIA ;
?  Ubezpieczony może wybrać jeden z siedmiu wariantów ubezpieczenia niezależnie od ilości wybierających  dany wariant i niezależnie czy jest czynnym funkcjonariuszem czy też emerytem lub rencistą .
?  Siódmy wariant nie zawiera tzw opcji rodzinnych
?  Ubezpieczenie działa przez 24 godziny na terenie całego świata z wyłączeniem ;
 1. hospitalizacja i operacji które działają na terenie Polski , pozostałej części Europy, Ameryki Północnej, Indii, Egiptu, Izraela, Australii, Nowej Zelandii, Singapuru oraz Japonii
 2. czasowa niezdolność do pracy potwierdzona L-4 tylko Polska
? Ubezpieczenie obejmuje swoim zakresem wszystkie zdarzenia związane z wykonywaniem zawodu funkcjonariusza i pracownika SW, czyli użycie broni, siły fizycznej innych środków służących do tłumienia buntów i zamieszek
? ¦wiadczenie z tytułu hospitalizacji obejmuje leczenie zaburzeń psychicznych w tym schorzeń opisanych pod numerami statystycznymi od F-41 do F-48
świadczenie z tytułu hospitalizacji obejmuje pobyt na oddziałach rehabilitacyjnych POWYŻSZE DOTYCZY WYŁˇCZNIE PRACOWNIKÓW CZYLI CZYNNYCH I BYŁYCH FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW SW
Hospitalizacja 90 dni w roku ubezpieczeniowym bez ograniczenia ilości pobytów.
? Ubezpieczenie może być kontynuowane po przejściu na zaopatrzenie emerytalne lub rentowe w tym samym zakresie TAKŻE PRZEZ WSPÓŁMAŁŻONKÓW, PARTNERÓW I DOROSŁE DZIECI A W ZAKRESIE NNW DZIECI BEZ WZGLĘDU NA WIEK I RODZICÓW, pod warunkiem UBEZPIECZENIA PRACOWNIKA I JEGO CZŁONKOSTWA w NSZZ FiPW
UWAGA   nawet w przypadku zgonu ubezpieczonego pracownika jego współmałżonek, dorosłe dziecko lub partner życiowy może kontynuować ubezpieczenie

PROGRAM OBEJMUJE
ubezpieczenie czasowej niezdolności do pracy w wyniku choroby lub wypadku potwierdzonej zwolnieniem lekarskim L-4.
Towarzystwo wypłaca odszkodowanie pokrywające 20% utratę uposażenia na  podstawie kserokopii zwolnienia lekarskiego druk L-4 ,kserokopii dokumentacji medycznej związanej z danym zwolnieniem lekarskim oraz zaświadczenia o utraconym uposażeniu wystawionym przez jednostkę organizacyjną SW.
¦wiadczenie dotyczy wszystkich zwolnień lekarskich niezależnie od rodzaju schorzenia i specjalność lekarza który zwolnienie wystawił, DOTYCZY WSZYSTKICH UBEZPIECZONYCH, nie dotyczy tzw zwolnień na opiekę
W przypadku zwolnień lekarskich dotyczących zaburzeń psychicznych jednostki chorobowe od F41 ? F48 ZWROT DOTYCZY WYŁˇCZNIE PRACOWNIKÓW NIE DOTYCZY WSPUŁUBEZPIECZONYCH
ZA ROK UBEZPIECZENIA UWAŻA SIĘ OKRES 12 MIESIĘCY OD PRZYSTˇPIENIA DANEGO UBEZPIECZONEGO DO UBEZPIECZENIA
Warunkiem wypłaty odszkodowania jest co najmniej 7 dniowy pobyt na zwolnieniu  lekarskim, wtedy towarzystwo wypłaca od pierwszego dnia pobytu, czyli 7 dni pobytu wypłata za 7 dni , 6 dni pobytu brak wypłaty, maksymalnie za 90 dni pobytu na zwolnieniu w ciągu ROKU UBEZPIECZENIA, jeżeli nie ma ciągłości 90 dni, dni zwolnienia się sumuje ale do wypłaty wymagana jest co najmniej 7 dniowa ciągłość.
¦wiadczenie to jest wypłacane wszystkim ubezpieczonym niezależnie od miejsca zatrudnienia , czyli nie tylko jednostki organizacyjne SW, ale inne miejsca pracy gdzie są zatrudnienie ubezpieczeni małżonkowie, partnerzy, dorosłe dzieci , emeryci i renciści SW oraz ich małżonkowie, partnerzy i dorosłe dzieci jeżeli są ubezpieczeni w tej polisie.
? nowe definicje dziecka ? świadczenie z tytułu zgonu dziecka przysługuje od urodzenia bez górnej granicy wieku  decyduje wystawienie aktu zgonu dziecka,
? z tytułu osierocenia dziecka świadczenie przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 lub kiedy się uczy 25 roku życia
? urodzenie dziecka dotyczy dziecko ubezpieczonego żywo lub martwo Urodzonego niezależnie od wieku decyduje wystawienie aktu urodzenia
? rozszerzony został katalog poważnych zachorowań który obejmuje ;
1) Nowotwór złośliwy (rak);
2) Zawał mięśnia sercowego (zawał serca);
3) Udar mózgu;
4) Niewydolność nerek;
5) Choroby tropikalne;
6) Przewlekłe zapalenie wątroby;
7 Zaawansowany stan otępienny (w tym choroba Alzheimera);
8) Anemia aplastyczna;
9) Stwardnienie rozsiane;
10) Utrata wzroku;
11) Poparzenie trzeciego stopnia;
12) Zakażenie wirusem HIV;
13) Ostra niewydolność wątroby;
14) ¦piączka;
15) Niedowład (paraliż);
16) Choroba wieńcowa wymagająca leczenia operacyjnego by-pass);
17) Przeszczep narządów;
18) Przez skórna interwencja wieńcowa (PCI);
19) Operacja zastawek serca;
20) Operacja aorty;
21) Utrata kończyny;
22) Sepsa;
23) Odkleszczowe wirusowe zapalenie mózgu;
24) Tężec;
25) Dystrofia mięśniowa;
26) Schyłkowa niewydolność wątroby;
27) Wścieklizna;
28) Pierwotne nadciśnienie płucne;
29) Utrata mowy;
30) Utrata możliwości samodzielnej egzystencji;
31) Choroba Parkinsona;
32) Choroba neuronu ruchowego;
33) Bąblowiec mózgu;
34) Choroba Huntingtona;
35) Utrata Słuchu;
36) Choroba Creutzfeldta-Jakoba;
37) Zapalenie mózgu;
38) Łagodny guz mózgu;
39) Schyłkową niewydolność oddechowa;
40) Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych.

Wprowadzono nowe świadczenie z tytułu rekonwalescencji po pobycie w szpitalu. ? rehabilitacja poszpitalna L-4 przysługuje świadczenie zryczałtowane z tym ,że pobyt w szpitalu trwał nieprzerwanie, co najmniej 14 dni. Maksymalnie jedno świadczenie w roku ubezpieczeniowym
Nie jest wymagane zwolnienie lekarskie tzw. poszpitalne
¦wiadczenie z tytułu pobytu na OIOM ? zmiana pobyt w szpitalu nie musi zaczynać się od OIOM-U , wystarczy, że w czasie pobytu ubezpieczony był na OIOM ? wypłata za każdy dzień pobytu maksymalnie 14 dni w ROKU UBEZPIECZENIOWYM
Operacje ? wprowadzono nowe rozwiązanie polegające na wypłacie odszkodowania za operacje bez związku z pobytem w szpitalu co najmniej 4 dni choroba lub 1 dzień wypadek , wypłata na podstawie zaszeregowania do poziomu operacji wg zamkniętego katalogu operacji 5 kategorii wypłata od 12,5% do 100% kwoty bazowej. Maksymalna wypłata w roku ubezpieczeniowym 150% kwoty bazowej
Uwaga wszystkie zakresy ubezpieczenia obowiązują do ukończenia przez Ubezpieczonego 70 roku życia, potem indywidualna kontynuacja Z gwarantowaną wysokością składki i wysokością świadczeń do końca życia ubezpieczonego.
Numery konta na wpłaty każda jednostka organizacyjna SW będzie miała swoje indywidualne konto do wpłaty składki ze wszystkich wariantów
Klienci wpłacający będą mieli indywidualne konta do wpłat składki oraz konto do opłacania składek związkowych.
Składki związkowe wpłacane są na konto ZG NSZZ FiPW
Przy zmianie jednostki organizacyjnej oraz przejściu na zaopatrzenie emerytalno ? rentowe konieczność wypełniania nowych deklaracji.
Funkcjonariusze i pracownicy ubezpieczeni w OPEN LIFE TU ŻYCIE SA MOGˇ KORZYSTAĆ Z UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ I ODPOWIEDZIALNO¦CI CYWILNEJ ZE SKŁADKˇ 5 ZŁ NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH
Zgłoszenia świadczeń ;

Open Life

 

 • internet strona www.openlife.pl/ zakładka dla klienta/zakładka zgłaszanie roszczeń

 

200

 • listownie Kancelaria Brokerska King-Broker 91-072 ŁódĽ ul. Legionów 93/95
KAŻDY UBEZPIECZONY OTRZYMA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA SPECJALNIE PRZYGOTOWANEJ PŁYCIE CD BĘDˇ ONE RÓWNIEŻ DOSTĘPNE W FORMIE ELEKTRONICZNEJ U WSZYSTKICH OBSŁUGUJˇCYCH ORAZ STRONIE INTERNETOWEJ www.nszzfipw.org.pl
UWAGA BONUSY
? PREFERENCYJNY ABONAMENT TELEFONICZNY W ORANGE
? PREFERENCYJNE CENY ENERGII ELEKTRYCZNEJ i GAZU
? NAJEM PRACOWNICZY SAMOCHODÓW
? ZNIŻKI W UBEZPIECZENIACH MAJˇTKOWYCH W LINK 4
? ZNIZKI PRZY ZAKUPIE PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH
WSZYSTKIE INFORMACJE I OSÓB OBSŁUGUJˇCYCH W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH SW WYKAZ NA STRONIE ZG NSZZ FiPW
ORAZ POD NUMERAMI TELEFONÓW;
 Telefon
508 352 870
508 352 869
42-633-25-48 LUB 49

Email

KONTAKT MAILOWY;
pawel.altwasser@king-broker.pl
Pliki do pobrania poniżej:

 

 

 

PDF-Icon

 

OPEN LIFE DEKLARACJA FUNKCJONARIUSZE

PDF-Icon

OPEN LIFE DEKLARACJA EMERYCI

PDF-Icon

OPEN LIFE PROCEDURY

PDF-Icon

OPEN LIFE FORMULARZ DO ZMIAN

PDF-Icon

OPEN LIFE DEKLARACJA EMERYCI

PDF-Icon

OPEN LIFE DEKLARACJA FUNKCJONARIUSZE

PDF-Icon

OPEN LIFE FORMULARZ DO ZMIAN

PDF-Icon

OPEN LIFE OFERTA ENERGIA

PDF-Icon

OPEN LIFE OFERTA ORANGE

PDF-Icon

OPEN LIFE PROCEDURY

PDF-Icon

OPEN LIFE ULOTKA

PDF-Icon

OPEN LIFE WNIOSEK UNIWERSALNY

PDF-Icon

OPEN LIFE ZA¦WIADCZENIE L-4

PDF-Icon

OPEN OWU Assistance Medyczne IV-1

PDF-Icon

OPEN OWU DLA SW OPEN Tabela Operacji-1

PDF-Icon

OPEN Tabela_trwałych_uszczerbków-1

PDF-Icon

Prezentacja NSZZF i PW

OPEN_LIFE_ULOTKA-1OPEN_LIFE_ULOTKA-2